вторник, 7 април 2020 г.

Държавна помощ: Мерки на държавите членки за подкрепа на икономиката


Мерки  на Гърция за подкрепа на икономиката
Европейската комисия одобри схема на Гърция помощ на стойност 1 милиард евро за подкрепа на компании, засегнати от епидемията от коронавирус.
Схемата е  за възстановяеми авансови плащания в размер на около 1 милиард евро съгласно Временната рамка за държавните помощи за подпомагане на дружества засегнати от епидемията от коронавирус, приета от Комисията на 19 март 2020 г., изменена на 3 април 2020 г.
Схемата е отворена за компании, които работят във всички сектори на икономиката и се прилага за цялата територия на Гърция. Тя е насочена към компании, които имат временни финансови затруднения поради епидемията от коронавирус, което се доказва от значително намаляване на тяхната дейност. Схемата ще помогне да се гарантира, ликвидността на предприятията на пазара, да се противодейства на щетите, причинени от епидемията, и да се запази непрекъснатостта на икономическата дейност по време и след избухването й.
Възстановимите аванси ще бъдат изплатени от Независимия орган за публични приходи (AADE) директно на дружествата, без посредничество на банките. Подкрепата по тази схема ще се предоставя до 30 юни 2020 г.
Според Комисията, гръцката мярка е в съответствие с условията, определени във временната рамка. По-специално: (i) схемата за възстановяване на аванси се ограничава само до платежоспособни предприятия; (ii) възстановимите аванси ще бъдат отпуснати до юни 2020 г. iv) размерите на помощта не надвишават предвидените от временната рамка нива.
Неповерителна версия на решението щ есе публикува под № SA.56815 в  State aid register на ГД „Конкуренция” на ЕК.

Мерки на Хърватия за подкрепа на икономиката
Държавна помощ: Комисията одобрява хърватска гаранционна схема за 790 милиона евро за компании с експортни дейности, засегнати от епидемията от коронавирус.
Европейската комисия установи, че схемата за гарантиране на ликвидността в Хърватия на 6 милиарда куни (приблизително 790 милиона евро) за компании, засегнати от огнището на коронавирус, е в съответствие с правилата на ЕС за държавна помощ. Схемата е одобрена във временната рамка за държавните помощи, приета от Комисията на 19 март 2020 г., изменена на 3 април 2020 г.
Хърватската мярка за подкрепа
Хърватия уведомява Комисията по временната рамка за гаранционна схема за заем от 6 милиарда куни (приблизително 790 милиона евро), насочена към определени компании, засегнати от епидемията от коронавирус. Подкрепата под формата на държавни гаранции за заеми ще бъде достъпна за всички компании, чийто износ представлява най-малко 20% от годишните им приходи. Гаранциите ще подкрепят кредитирането на тези дружества, но няма да са под формата на помощ за износ, която зависи от експортните дейности.
Схемата има за цел ограничаване на риска, свързан с издаването на оперативни заеми за тези компании, които са най-силно засегнати от икономическото въздействие на коронавирусната епидемия, като по този начин гарантира продължаване на дейността си. По-специално, тя покрива гаранции за оперативни заеми с ограничен матуритет и размер. Мярката също така ограничава поетия от държавата риск до максимум 50%. Това гарантира, че подкрепата е достъпна при благоприятни условия и ограничена до тези, които се нуждаят от нея в тази безпрецедентна ситуация. За постигането на тази цел мерките включват също така минимално възнаграждение и предпазни мерки, за да се гарантира, че помощта е ефективно насочена от банките или други финансови институции към бенефициерите, които се нуждаят.
Според Комисията хърватската гаранционна схема за компаниите износители ще допринесе за управлението на икономическото въздействие от избухването на коронавирус в Хърватия. Мерките са необходими, подходящи и пропорционални за отстраняване на сериозни смущения в икономиката на държава-членка, в съответствие с член 107, параграф 3, буква б) от ДФЕС и условията, определени във временната рамка.
Неповерителна версия на решението ще бъде публикувана под № SA.56877 в State aid register на ГД „Конкуренция” на ЕК.

Мерки  на Обединеното кралство  за подкрепа на икономиката
Комисията одобри на Обединеното кролство схема „чадър“ на стойност 50 милиарда британски лири (приблизително 57 милиарда евро) за подкрепа на малки и средни предприятия (МСП) и големи корпорации заради епидемията от коронавирус
Схемата е одобрена в съответдтвие с Временната рамка за държавните помощи, приета от Комисията на 19 март 2020 г., изменена на 3 април 2020 г.
Обединеното кралство прилага вече одобрени от ЕК две схеми за държавна помощ на Обединеното кралство за подпомагане на малки и средни предприятия (МСП) чрез предоставяне на безвъзмездни средства и гаранции за заеми.
Новата схема „чадър“ е национална временна рамка за държавна помощ, обща за Обединеното кралство, с прогнозен бюджет в размер на 50 милиарда британски лири и позволява предоставянето на помощ под формата на:
а) Преки безвъзмездни средства, вливане на собствен капитал, данъчни облекчения и авансови плащания;
б) Държавни гаранции за заеми, предмет на гаранции за банките за насочване на държавна помощ към реалната икономика;
в) Субсидирани публични заеми за дружества с изгодни лихвени проценти;
г) Подкрепа за изследвания и разработки, свързани с коронавирус;
д) Подкрепа за изграждането и увеличаването на мащаба на тестовите съоръжения за разработване и тестване на продукти, полезни за справяне с епидемията  от коронавирус;
е) Подкрепа за производството на продукти, важни за справяне с епидемията  от коронавирус.
Мярката позволява предоставянето на помощ от органите на Обединеното кралство на всички нива, включително централно правителство, делегирани правителства, местни власти и други органи, администриращи схеми, включващи държавни ресурси, насочени чрез собствените им бюджети.
Мярката е насочена към МСП и големите корпорации и се прилага за цялата територия на Обединеното кралство. Помощта се отпуска директно или, ако се отнася за гаранции по заеми, чрез кредитни институции и други финансови институции като финансови посредници.
Според Комисията мярката на Обединеното кралство е в съответствие с условията, определени във Временната рамка. Схемата предвижда механизъм, който да гарантира, че когато тези програми се прилагат чрез търговски банки, последните прехвърлят предимството на субсидираната гаранционна премия към  компаниите, които се нуждаят от подкрепа. Обединеното кралство ще гарантира, че правилата за натрупване на помощ се спазват при всички мерки по временната рамка и от всички органи, предоставящи финансиране. Освен това помощта може да се предоставя по мярката само на предприятия, които не са били в затруднение към  31 декември 2019 г. Накрая, помощта може да бъде отпусната само до края на тази година.
Комисията заключи, че мерките са необходими, подходящи и пропорционални за отстраняване на сериозни смущения в икономиката на Обединеното кралство, в съответствие с член 107, параграф 3, буква б) от ДФЕС и условията, определени във временната рамка.
Неповерителна версия на решението ще бъде публикувано под № SA.56841 в State aid register на ГД „Конкуренция” на ЕК.

Няма коментари:

Публикуване на коментар