четвъртък, 9 април 2020 г.

Държавна помощ: Нови одобрени държавни помощи на държави членки


Мерки на България  за подкрепа на икономиката
Европейската комисия одобри схема за публични гаранции в размер на 500 милиона лева (приблизително 255 милиона евро) в подкрепа на малките и средни предприятия (МСП) в контекста на избухналата пандемия от коронавирус. Схемата е одобрена съгласно Временната рамка за държавната помощ, приета от Комисията на 19 март 2020 г. и изменена на 3 април 2020 г.
България е уведомила  Комисията, че ще прилага схема за гаранции в размер на 500 милиона лева (приблизително 255 милиона евро) за съществуващи или нови заеми в подкрепа на предприятия, засегнати от избухналата пандемия от коронавирус (т. нар. Програма за гаранции на заеми в полза на МСП“).
Мярката ще се прилага чрез Българската банка за развитие, чиито капитал е увеличен  чрез държавно финансиране с 500 милиона лева (255 милиона евро). Банката ще  осигурява публични гаранции за инвестиционни заеми и кредити за оборотен капитал за микро, малки и средни предприятия (МСП), засегнати от избухналата пандемия от коронавирус в България.
Схемата има за цел да ограничи риска, свързан с отпускането на заеми на предприятията, които са най-силно засегнати от икономическите последици от настоящата криза. Тя ще помогне на предприятията да покрият непосредствените си нужди от оборотен капитал и инвестиции и ще гарантира, че разполагат с достатъчно ликвидни средства, за да продължат дейността си.
Според Комисията българската схема отговаря на условията, посочени във Временната рамка. По-конкретно: i) за всяко едно предприятие размерът на съответния заем е ограничен до необходимото за покриване на неговите нужди от ликвидни средства в обозримо бъдеще, ii) гаранциите ще се предоставят само до края на годината, iii) гаранциите ще бъдат ограничени до максимален срок от пет години, iv) гаранцията покрива максимум 80 % от всеки заем и v) премиите за гаранция не надвишават равнищата, предвидени във Временната рамка.
Неповерителната версия на решението ще бъде публикувана  под № SA.56933 в регистъра на държавните помощи на уебсайта на ГД „Конкуренция” на ЕК.

Мерки на Гърция за подкрепа на икономиката
Европейската комисия одобри гръцка схема за помощ в размер на 1,2 милиарда евро за подкрепа на гръцката икономика в контекста на епидемията от коронавирус. Схемата е одобрена във временната рамка за държавните помощи, приета от Комисията на 19 март 2020 г., изменена на 3 април 2020 г.
След одобряването на гръцка гаранционна схема  в размер на 2 милиарда евро на 3 април 2020 г. На 7 април 2020 г ЕК одобри втора схема, осигуряваща възстановяване на авансови плащания в размер на 1 милиард евро за подпомагане на компании, засегнати от избухването на коронавирус .
Новата, трета схема е предназначена за подкрепа на малки и средни предприятия (МСП), засегнати от епидемията от коронавирус. Подкрепата е под формата на безвъзмездни средства. Прогнозният бюджет на схемата е 1,2 милиарда евро.
Схемата е предназначена за покриване на лихви до 800 000 евро на дружество по съществуващи дългови задължения (заеми с фиксиран падеж, облигации или банкови овърдрафти) за период от 3 месеца, с възможност за удължаване за още 2 месеца.
Схемата ще се прилага за цялата територия на Гърция и ще бъде отворена за МСП от сектори, засегнати от пандемията на коронавирус. Схемата е предназначена да подпомогне ликвидността на МСП, изправени пред временни затруднения в резултат на епидемията и по този начин да отстрани сериозни смущения в гръцката икономика.
Според Комисията гръцката мярка е в съответствие с условията, определени във временната рамка. По-специално: (i) размерите на помощта не надвишават предвидения от временната рамка праг; (ii) безвъзмездните средства се отпускат само на платежоспособни предприятия; (iii) схемата има временен характер и iv) е пропорционална на отстраняването последиците от сериозното смущение, причинено от огнището на коронавирус.
Неповерителна версия на решението ще се публикува под № SA. 56839 в  State aid register на ГД „Конкуренция” на ЕК.

Мерки на Люксембурт за подкрепа на икономиката
Европейската комисия одобри схема за помощ на Люксембург на стойност 30 милиона евро за подпомагане на изследвания и разработки, свързани с коронавирус и инвестиции в производството на продукти, свързани с епидемията от коронавирус. Схемата е одобрена във временната рамка за държавните помощи, приета от Комисията на 19 март 2020 г., изменена на 3 април 2020 г.
Схемата е отворена за малки, средни и големи предприятия от всички сектори. Помощта ще се предоставя под формата на директни безвъзмездни средства за подобряване и ускоряване на научните изследвания и производството на продукти, пряко свързани с коронавируса. Те включват лекарствени продукти, включително ваксини, болнично и медицинско оборудване, включително вентилатори, защитно облекло и оборудване, както и диагностични инструменти. В частност:
• R&D частта на схемата обхваща фундаментални научноизследователски, индустриални изследвания и експериментални проекти за развитие.
• Инвестиционната част на схемата ще покрие 80% от приемливите разходи, които дружествата трябва да понесат, за да създадат производствен капацитет за производство на продукти, свързани с коронавирус.
Според Комисията  схемата на Люксембург е в съответствие с условията, заложени във временната рамка. По-специално, за да се насърчи сътрудничеството, компаниите могат да се възползват от бонус, когато проектът или инвестицията им за научноизследователска и развойна дейност се подкрепя от повече от една държава-членка или когато научноизследователският проект за научноизследователска и развойна дейност се осъществява в трансгранично сътрудничество с изследователски организации или други компании. За да подкрепят бързите действия, компаниите могат да се възползват и от бонус, когато инвестицията им бъде сключена в рамките на два месеца след отпускането на помощта.
Неповерителна версия на решението ще бъде публикувана под № SA.56954 (2020/N) в  State aid register на ГД „Конкуренция” на ЕК

Мерки на Литва  за подкрепа на икономиката
Европейската комисия одобри схема за държавна помощ на Литва в размер на 110 милиона евро за подкрепа на литовската икономика в контекста на епидемията от коронавирус. Схемата е одобрена в съответствие с временната рамка за държавните помощи, приета от Комисията на 19 март 2020 г., изменена на 3 април 2020 г.
Помощта  представлява гаранционна схема за оборотен капитал и инвестиционни заеми в размер на 110 милиона евро, отпуснати от търговските банки в подкрепа на компании, засегнати от епидемията от коронавирус.
Помощта ще бъде отворена за малки и средни предприятия (МСП) и големи компании, които са изправени пред трудности в резултат на икономическото въздействие от епидемията от коронавирус. Целта на схемата е да помогне на предприятията да покрият непосредствените си оборотни средства или инвестиционни нужди, като по този начин се гарантира продължаване на тяхната дейност.
Според Комисията мярката на Литва е в съответствие с условията, определени във временната рамка. По-специално: (i) основната сума на заем за дружество, обезпечена с гаранция, е ограничена, както е посочено във временната рамка; (ii) гаранциите ще бъдат предоставени само до края на тази година; (iii) гаранциите са ограничени до максимум шест години и (iv) премии за гаранционни такси са в съответствие с указанията, установени във временната рамка.
Неповерителна версия на решението ще бъде публикувана под №  SA.56927 в  State aid register на ГД „Конкуренция” на ЕК.

Мерки на Полша за подкрепа на икономиката
Комисия одобри схема на Полша от 3,5 милиарда злоти (приблизително 700 милиона евро) за подпомагане на икономиката в контекста на епидемията от коронавирус. Схемата е одобрена в съответствие с Временната рамка за държавна помощ, приета от Комисията на 19 март 2020 г., изменена на 3 април 2020 г.
Комисията одобри полска гаранционна схема на 3 април, сега Полша предлага  втора схема за подкрепа на компании, засегнати от избухването на еписдемията коронавирус. Новата схема ще бъде съфинансирана от фондове на Европейския съюз при споделено управление, по-специално от Европейския фонд за регионално развитие и Европейския социален фонд.
Съгласно схемата полските власти ще могат да предоставят помощ за подпомагане на полските компании, засегнати от епидемията на коронавирус, като предоставят подкрепа за ликвидност под формата на гаранции за заеми и субсидирани лихвени проценти за заеми.
Според Комисията полската мярка е в съответствие с условията, определени във временната рамка. По-специално, размерът на заема на една компания е ограничен до необходимото за покриване на нуждите й от ликвидност в близко бъдеще, а гаранционните такси и лихвените проценти съответстват на минималните нива, определени във Временната рамка. Гаранциите и заемите ще бъдат предоставени до края на тази година, с максимална продължителност шест години. Помощ може да се предоставя само на компании, които не са били в затруднение преди 31 декември 2019 г., но са били значително засегнати от епидемията от коронавирус. Полша изчислява, че около 20 000 компании ще се възползват от около 3,5 милиарда злоти (0,7 милиарда евро) заеми и гаранции по схемата.
Неповерителна версия на решението ще бъде публикувана под № SA.56896 в State aid register на ГД „Конкуренция” на ЕС.

Мерки на Португалия за подкрепа на икономиката
Европейската комисия одобри  на Португалия схема за кредитна линия на стойност 20 милиона евро за подкрепа на португалския сектор за рибарство и аквакултура в контекста на епидемията от коронавирус. Схемата е одобрена в съответствие с Временната рамка за държавна помощ, приета от Комисията на 19 март 2020 г., изменена на 3 април 2020г.
Мярката е с бюджет 20 милиона евро и се състои в предоставянето на заеми със субсидирани лихвени проценти, за да се подпомогнат компаниите, работещи в сектора на рибарството и аквакултурите (като риболовни дружества, организации на производители и компании, занимаващи се с преработка на риболов и аквакултура продукти) да преодолеят паричните затруднения, произтичащи от кризата.
Схемата  ще бъде достъпна за малки и средни предприятия (МСП), работещи в сектора на рибарството и аквакултурите. Тя има за цел да даде възможност на тези компании, които са най-засегнати от кризата, да имат достъп до финансови средсва при намалени разходи, за да поддържат дейността си.
Според Комисията португалската мярка е в съответствие с условията, определени във временната рамка. По-специално: (i) договорите за заем ще трябва да бъдат подписани до 31 декември 2020 г. и да бъдат ограничени до максимум шест години; (ii) общата сума на отпуснатия заем на дружеството не трябва да надвишава 25% от общия му оборот през 2019 г., с някои изключения в надлежно обосновани случаи, и (iii) основната сума на заема на една компания е ограничена до необходимото за покриване на нейните нужди за ликвидност в обозримо бъдеще.
Неповерителна версия на решението ще бъде публикувана под №  SA.56886 в  State aid register на ГД „Конкуренция” на ЕК.

Мерки на Унгария за подкрепа на икономиката
Комисията одобри на Унгария схема за помощ на стойност 50 000 милиона HUF (приблизително 140 милиона евро) за подпомагане на предприятия, засегнати от епидемията от коронавирус. Схемата е одобрена в съответствие с Временната рамка за държавните помощи, приета от Комисията на 19 март 2020 г., изменена на 3 април 2020. Тя ще се управлява от Унгарската агенция за насърчаване на инвестиции с нестопанска цел ООД (HIPA Non-Profit Ltd).
Публичната подкрепа ще бъде под формата на директни безвъзмездни средства и ще бъде достъпна за средни и големи предприятия, които са особено засегнати от икономическите последици от избухването на епидемията от  коронавирус и които действат в определени сектори, определени от Унгария.
Схемата има за цел да подпомага компании, които са изправени пред трудности поради загуба на приходи и ликвидност в резултат на икономическото въздействие от епидемията от коронавирус. По-специално, това ще помогне на предприятията да покрият непосредствените си оборотни средства или инвестиционни нужди.
Според Комисията унгарската мярка е в съответствие с условията, определени във Временната рамка. По-специално: (i) подкрепата за една компания няма да надвишава 800 000 EUR на компания, както е предвидено във временната рамка; (ii) размерът на помощта за едно дружество е свързан с обема на инвестициите и пазарния сектор, в който дружеството е активно и (ii) помощта може да бъде отпусната до 31 декември 2020 г., докато заявленията могат да бъдат подадени до 30 ноември 2020 г.
Неповерителна версия на решението ще бъде публикувана под № SA.56926 в State aid register на ГД „Конкуренция” на ЕК.

Мерки на Дания да подкрепа на икономиката
Европейската комисия одобри на Дания схема с бюджет 40 милиарда DKK (приблизително 5,4 милиарда евро), която ще обезщетява компаниите, особено засегнати от епидемията  на коронавирус, до максимум 60 милиона DKK (приблизително 8 милиона евро) на компания.Схемата е одобрена в съответствие с Временната рамка за държавните помощи, приета от Комисията на 19 март 2020 г., изменена на 3 април 2020
Съгласно схемата на частни компании, регистрирани в Датския централен бизнес регистър (CVR), които имат доказан спад на приходите от над 40% заради избухването на епидемията от коронавирус в периода от 9 март до 9 юни 2020 г., ще имат право на обезщетение за претърпените вреди. По-специално, те ще бъдат компенсирани частично или изцяло за разходи, които продължават да поемат. Датските власти предвиждат няколко нива на обезщетение според нивото на спад в оборота. Максималният размер на помощта за една компания е 60 милиона DKK (приблизително 8 милиона EUR)
Неповерителна версия на решението ще бъде публикувана под № № SA.56774 в State aid register на ГД „Конкуренция” на ЕК.

Мерки на Австрия за подкрепа на икономиката
Европейската комисия одобри на Австрия схема за ликвидност в размер на 15 милиарда евро за подкрепа на икономиката в контекста на епидемията от коронавирус. Схемата е одобрена в съответствие с Временната рамка за държавните помощи, приета от Комисията на 19 март 2020 г., изменена на 3 април 2020 г.
Схемата за ликвидност е с прогнозен бюджет 15 милиарда евро и позволява предоставянето на помощ под формата на:
i) Директни безвъзмездни средства, връщане на аванси и гаранции с максимум 800 000 EUR;
(ii) държавни гаранции за заеми, предмет на гаранции за банките за насочване на държавна помощ към реалната икономика;
(iii) Субсидирани публични заеми за дружества с благоприятни лихвени проценти.
Мярката позволява предоставянето на помощ от COFAG (COVID-19 Finanzierungsagentur des Bundes GmbH). COFAG е средство със специална цел за предоставяне на мерки за подпомагане на ликвидността.
Мярката е насочена към всички предприятия и се прилага за цялата територия на Австрия. Помощта се предоставя по мярката пряко или, ако се отнася до гаранции по заеми или субсидирани публични заеми, чрез кредитни институции и други финансови институции като финансови посредници.
Според Комисията австрийската мярка е в съответствие с условията, определени във временната рамка. По-специално, схемата предвижда механизъм, който да гарантира, че когато тези програми се канализират чрез търговски банки, последните ще дават предимството на компаниите, които се нуждаят от подкрепа. Освен това помощта може да бъде отпусната само на предприятия, които не са били в затруднение към 31 декември 2019 г. Накрая, помощта може да бъде отпусната само до края на тази година.
Неповерителна версия на решението ще бъде публикувана под №  SA.56840 в State aid register на ГД „Конкуренция” на ЕК.

Какво включва Временната рамка за държавни помощи
Комисията прие Временна рамка, която позволява на държавите членки да използват цялата гъвкавост, предвидена в правилата за държавната помощ, за да подпомогнат икономиката в контекста на избухналата пандемия от коронавирус. Във Временната рамка, изменена на 3 април 2020 г., се предвиждат следните видове помощ, които държавите членки могат да предоставят:
i) Преки безвъзмездни средства, вливане на капитал, избирателни данъчни предимства и авансови плащания до 100 000 евро на предприятие с дейност в първичното производство на селскостопански продукти, 120 000 евро на предприятие с дейност в сектора на рибарството и аквакултурите и 800 000 евро на предприятие с дейност във всички останали сектори, за да посрещнат предприятията спешните си нужди от ликвидност. Държавите членки могат също да отпускат до 800 000 евро в номинална стойност безлихвени заеми на предприятие или гаранции по заеми, покриващи 100 % от риска, с изключение на първичното производство на селскостопански продукти и сектора на рибарството и аквакултурите, за които се прилагат ограничения от съответно 100 000 евро и 120 000 евро на предприятие.
ii) Държавни гаранции за заеми, взети от предприятия, за да се гарантира, че банките продължават да отпускат заеми на клиентите, които се нуждаят от тях. Тези държавни гаранции могат да покрият до 90 % от риска по заеми, за да се помогне на предприятията да покрият непосредствените си нужди от оборотен капитал и инвестиции.
iii) Субсидирани публични заеми с изгодни лихвени проценти за предприятията Тези заеми могат да помогнат на предприятията да посрещнат непосредствените си нужди, свързани с оборотния капитал и инвестициите.
iv) Предпазни мерки за банките, чрез които държавната помощ достига до реалната икономика, гарантиращи, че такава помощ се счита за пряка помощ в полза на клиентите на банките, а не за самите банки, и осигуряващи насоки за това как да се гарантира минимално нарушаване на конкуренцията между банките.
v) Публично застраховане на краткосрочни експортни кредити за всички държави, без да е необходимо държавата членка да доказва, че съответната държава временно е „непродаваема“.
vi) Подкрепа за научноизследователската и развойната дейност (НИРД), свързана с коронавируса, за справяне с настоящата криза в здравеопазването под формата на преки безвъзмездни средства, подлежащи на връщане авансови средства или данъчни предимства. За трансгранични проекти за сътрудничество между държави членки може да се предоставя премия.
vii) Подкрепа за изграждането и модернизирането на съоръжения за изпитване с цел разработване и изпитване на продукти (в това число ваксини, апарати за вентилация и предпазно облекло), които са от полза за справяне с пандемията от коронавируса до етапа на първото промишлено внедряване. Помощта може да бъде под формата на преки безвъзмездни средства, данъчни предимства, подлежащи на връщане авансови средства и гаранции за недопускане на загуби. Предприятията могат да се възползват от премия, когато техните инвестиции се подкрепят от повече от една държава членка и когато инвестицията е приключила в срок от два месеца, след отпускането на помощта.
viii) Подкрепа за производството на продукти за борба с избухналата пандемия от коронавирус под формата на преки безвъзмездни средства, данъчни предимства, подлежащи на връщане авансови средства и гаранции за недопускане на загуби. Предприятията могат да се възползват от премия, когато техните инвестиции се подкрепят от повече от една държава членка и когато инвестицията е приключила в срок от два месеца, след отпускането на помощта.
ix) Целева подкрепа под формата на отсрочване на плащания на данъци и/или временно спиране на плащането на социалноосигурителни вноски за тези сектори, региони или видове предприятия, които са най-силно засегнати от пандемията.
x) Целева подкрепа под формата на субсидии за заплати на служителите за предприятията в сектори или региони, които са пострадали най-много от заразата с коронавируса, и които без нея биха съкращавали персонал.
Временната рамка дава възможност на държавите членки да съчетават наличните мерки за подкрепа с изключение на заемите и гаранциите за един и същ заем и над праговете, предвидени във Временната рамка. Тя също така дава възможност на държавите членки да съчетават всички мерки за помощ, предоставени съгласно Временната рамка, със съществуващите възможности на предприятията да бъде отпусната помощ de minimis в размер до 25 000 евро за три финансови години за тези от тях, които извършват дейност в сектора на първичното производство на селскостопански продукти, 30 000 евро за три финансови години за предприятия, извършващи дейност в сектора на рибарството и аквакултурите, и 200 000 евро за три финансови години за предприятия, осъществяващи дейност във всички останали сектори. Същевременно държавите членки трябва да се ангажират да избягват прекомерното натрупване на мерки за подкрепа за едни и същи предприятия, за да ограничат помощта до действителните им нужди.
Освен това Временната рамка допълва многобройните други възможности, с които държавите членки вече разполагат, за да смекчат социално-икономическите последици от избухналата пандемия от коронавирус, в съответствие с правилата на ЕС за държавната помощ. На 13 март 2020 г. Комисията прие съобщение, озаглавено „Координирани икономически мерки в отговор на пандемията от коронавируса“, в което са описани тези възможности. Така например държавите членки могат да въведат общоприложими промени в полза на предприятията (напр. отложено плащане на данъци или субсидиране на работа при непълно работно време във всички сектори), които не попадат в обхвата на правилата за държавната помощ. Те могат също така да компенсират предприятията за щети вследствие на избухналата пандемия от коронавирус и пряко свързани с нея.
Временната рамка ще бъде в сила до края на декември 2020 г. С цел гарантиране на правна сигурност Комисията ще прецени преди тази дата дали е нужно действието на Рамката да бъде удължено.
Повече информация относно Временната рамка и останалите действия, предприети от Комисията за справяне с икономическите последици от пандемията, причинена от коронавируса, може да бъде намерена тукНяма коментари:

Публикуване на коментар