четвъртък, 9 април 2020 г.

ESCALAR: Инициатива за подпомагане с до 1,2 милиарда евро на предприятия с голям потенциал да се разрастват и да разширяват дейността си в Европа


Комисията обяви, че стартира ESCALAR — нов инвестиционен подход, разработен съвместно с Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ). Този подход ще подпомогне рисковия капитал и финансирането на растежа за обещаващи предприятия, като по този начин им позволи да се разраснат в Европа и да спомогнат за укрепването на европейския икономически и технологичен суверенитет. Тази инициатива ще предостави до 300 милиона евро с цел увеличаване на инвестиционния капацитет на фондовете за рисков капитал и фондовете за дялово участие, което ще доведе до инвестиции в размер до 1,2 милиарда евро — или четири пъти повече от първоначалните инвестиции — в подкрепа на обещаващи дружества.
Със стартирането на ESCALAR Комисията изпълнява едно от обявените в новата стратегия за МСП действия за подобряване на достъпа до финансиране за МСП. Тази инициатива е особено важна в трудното икономическо положение, в което понастоящем се намират МСП поради пандемията от коронавирус. Тя ще подкрепя иновативните дружества по време на кризата и след нея, за да се гарантира, че Европа може да се развива и да бъде на челно място в сферата на световните технологични разработки, и за да се ускори икономическото ѝ възстановяване.
Комисарят по въпросите на вътрешния пазар Тиери Бретон заяви: „Комисията използва всички инструменти, с които разполага, за да помогне на дружествата да преодолеят кризата с коронавируса. Днес засилваме подкрепата си за многобройните обещаващи европейски предприятия, за да гарантираме, че те ще могат да продължат да се развиват и разрастват в Европа. С ESCALAR ние помагаме за отключването на значителни допълнителни частни инвестиции в подкрепа на създаването на утрешните пазарни лидери.“
Изпълнителният директор на ЕИФ Ален Годар заяви: „Разрастващите се предприятия се нуждаят от финансиране на растежа, за да могат да развиват все повече своята стопанска дейност. ­­С подобряването на условията за финансиране повече разрастващи се предприятия в ЕС могат да решат да останат в Европа, за да продължат своя растеж, което е особено важно в настоящия кризисен период, когато дружествата в растеж може да се нуждаят от допълнителна подкрепа от своите инвеститори. Пилотният проект ESCALAR може да помогне на самите фондове да се разраснат, което да доведе до увеличаване на техните средства. По този начин ще се подпомогнат рисковият капитал на ЕС, инвестиран на по-късен етап, и екосистемите от фондове на ЕС, насочени към растеж.“
В пилотната си фаза ESCALAR ще предостави до 300 милиона евро, подкрепени от Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ). Това ще има за цел увеличаване на инвестиционния капацитет на фондовете за рисков капитал и фондовете за дялово участие, което ще доведе до инвестиции в размер до 1,2 милиарда евро — или четири пъти повече от първоначалните инвестиции — в подкрепа на обещаващи дружества. Заинтересованите управители на фондове могат да участват в схемата, като отговорят на откритата покана за изразяване на интерес, публикувана днес от ЕИФ.
ESCALAR има за цел да подпомага набирането на средства чрез поемане на задължения, достигащи до 50 % от размера на фонда. Инициативата е насочена както към нови фондове за финансиране на разрастващи се предприятия, така и към съществуващи фондове, които желаят да подкрепят предприятията с голям потенциал от своя портфейл, за да продължат да развиват техния растеж.
Настоящата инициатива ESCALAR е пилотна фаза за 2020 г. с цел въз основа на този пилотен опит ESCALAR да се превърне в основен европейски финансов инструмент, наред със съществуващите финансови инструменти след 2020 г., в рамките на следващата многогодишна финансова рамка (2021—2027 г.). ЕИФ управлява анализа и подбора на средствата.
 Контекст
Настоящата пандемия от коронавирус насочи вниманието към факта, че много дружества в Европа се сблъскват с трудности при намирането на достатъчно инвестиции, за да се развиват и разрастват в Европа. Смята се, че до 90 % от бързо разрастващите се дружества са изправени пред проблеми, свързани с финансирането на растежа им в Европа. Това означава, че дружествата не успяват да намерят финансиране в Европа и трябва да преустановят дейността си или че обещаващите стартиращи предприятия в Европа напускат Европа на етапа на своето разрастване.
Поради кризата с коронавируса временно са затворени възможностите за излизане (като търговски продажби или първоначално публично предлагане) за фондовете за рисков капитал и фондовете за дялово участие, което означава, че тези фондове ще трябва да подкрепят бързо разрастващи се дружества от своя портфейл за по-дълъг период. Инвестициите от ESCALAR ще подпомагат фондове, които правят инвестиции (включително последващи инвестиции) в бързо разрастващи се предприятия, което ще им позволи да преминат през този период на икономически сътресения.
ESCALAR има за цел да спомогне за преодоляването на някои от тези проблеми, като укрепи наличието на рисков капитал и финансиране на растежа в Европа. Рисковият капитал — форма на финансиране на стартиращи предприятия, за които се счита, че имат висок потенциал за растеж — и финансирането на растежа са от жизненоважно значение за един добре функциониращ съюз на капиталовите пазари, но все още не са достатъчно развити в Европа, особено на етапа на разрастване.
Инициативата допълва съществуващите финансови инструменти. Тя е единствена по рода си, тъй като дава на инвеститорите възможност за по-висока възвръщаемост поради факта, че възвръщаемостта на дяловете на ESCALAR е както частично подчинена, така и ограничена. Това може да помогне на управителите на фондове да наберат повече частни средства, за да увеличат капацитета си за финансиране и да посрещнат по-добре големите потребности от финансиране на европейските разрастващи се предприятия, особено в трудни времена.
За повече информацияНяма коментари:

Публикуване на коментар