понеделник, 6 април 2020 г.

Помощ за МСП: Комисията и Европейският инвестиционен фонд (част от групата на ЕИБ) предлагат 8 милиарда евро финансиране за 100 000 малки и средни предприят


Европейската комисия обяви, че ще предостави  1 милиард евро от Европейския фонд за стратегически инвестиции (EFSI), който да  послужи като гаранция за Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ), част от групата на Европейската инвестиционна банка. Това ще позволи на ЕИФ да издаде специални гаранции за стимулиране на банки и други заемодатели за осигуряване на ликвидност на поне 100 000 европейски МСП, засегнати от икономическото въздействие на пандемията на коронавирус, за приблизително налично финансиране от 8 милиарда евро. Според Комисията с това решение се изпълнява ангажимента в Съобщението на Комисията от 13 март за незабавно облекчение на тежко засегнатите МСП, като парите могат да постъпят още през април. Финансирането  е част от пакета от мерки, обявен от групата на ЕИБ на 16 март, предназначен за бързо мобилизиране на подкрепата за МСП в Европа.
Едно от непосредствените икономически последствия от пандемията на коронавирус е внезапната липса на ликвидност, засягаща малкия и средния бизнес. Тези компании обикновено са най-засегнати в криза и е от съществено значение да се подкрепят с достатъчна ликвидност, за да могат да преживеят кризата. Въпреки това, в ситуация на криза на ликвидността банките не са стимулирани да отпускат заеми на МСП поради внезапното увеличение на риска. Ето защо са необходими гаранции от ЕС в подкрепа на тези заеми. Към днешна дата ЕИФ предлага на пазара специализирани подкрепени от EFSI гаранции за ограничаване на въздействието на пандемията върху МСП
Отключеният 1 милиард евро от EFSI по Механизма за гарантиране на заеми COSME и гаранцията за МСП InnovFin по „Хоризонт 2020“ позволява на ЕИФ да предостави гаранции на стойност 2,2 милиарда евро на финансови посредници, като отключва 8 милиарда евро за налично финансиране. Гаранциите ще бъдат предлагани на пазара от ЕИФ  чрез покана за изразяване на интерес, публикувана днес до няколкостотин финансови посредници, включващи банки и алтернативни кредитори.
Основни характеристики на тези гаранции ще бъдат:
•Опростен и по-бърз достъп до гаранцията на EIF
•По-високо рисково покритие - до 80% от потенциалните загуби по отделни заеми (за разлика от стандартните 50%);
•Фокус върху заемите за оборотен капитал в целия ЕС;
•Разрешаване на по-гъвкави условия, включително отлагане, разсрочване или отпуски за плащане
Новите условия ще бъдат достъпни както за нови, така и за съществуващи финансови посредници, които вече работят с ЕИФ, които ще предоставят специални условия на повече от сто хиляди компании, които се възползват от гаранции по програмите COSME LGF и InnovFin SMEG.
Следващи стъпки
След днешната покана  за изразяване на интерес финансовите посредници със съществуващите споразумения за ЕИФ по програми COSME и InnovFin ще могат да получат достъп до новите гаранции веднага при поискване от тях. Други финансови посредници имат достъп до гаранциите след бърз процес на кандидатстване. По този начин новите пари вече могат да започнат да постъпват в тежко засегнати бизнеси през април. МСП ще могат да кандидатстват директно пред своите местни банки и кредитори, участващи в схемата, които ще бъдат изброени на www.access2finance.eu.
Комисията и групата на ЕИБ ще продължат да работят по допълнителни мерки и ще използват всички инструменти, с които разполагат, за да помогнат за ограничаване на пандемията на коронавирус и за справяне с неговите икономически последици.
Покана за изразяване на интерес към финансовите посредници за Механизма за гарантиране на заеми  COSME

Покана за изразяване на интерес към финансовите посредници за Механизма за гарантиране на МСП InnovFin (SMEG)

Няма коментари:

Публикуване на коментар