понеделник, 20 април 2020 г.

Коронавирус: Европейска платформа за обмен на данни за COVID-19


Днес Европейската комисия заедно с редица партньори обяви, че стартира Европейска платформа за данни за COVID-19, която ще даде възможност за бързо събиране и обмен на научноизследователски данни. Платформата е част от плана за действие „ЕНП срещу коронавируса“ и представлява поредната важна стъпка в усилията на ЕС да подкрепя изследователите в Европа и по света в борбата срещу пандемията от COVID-19.
Новата платформа ще осигури отворена и надеждна eвропейска и глобална среда, чийто мащаб е съобразен с потребностите и в която изследователите могат да съхраняват и споделят набори от данни, като например ДНК последователности, белтъчни структури, данни от предклинични проучвания и клинични изпитвания, както и епидемиологични данни. Платформата е плод на съвместните усилия на Европейската комисия, Европейския институт по биоинформатика към Европейската лаборатория по молекулярна биология (EMBL-EBI), междуправителствената научна организация Elixir и проекта COMPARE, както и държавите — членки на ЕС, и други партньори.
Бързият и отворен обмен на данни значително ускорява научните изследвания и открития, което пък дава възможност за ефективна реакция при извънредната ситуация във връзка с коронавируса. Европейската платформа за данни за COVID-19 е в унисон с принципите, заложени в Изявлението относно споделянето на данни при извънредна ситуация в областта на общественото здраве, и подчертава ангажимента на Комисията за свободен достъп до научноизследователски данни „Отворена наука“, чиято цел е науката да бъде по-ефективна, по-надеждна и по-добре адаптирана към предизвикателствата пред обществото.Платформата представлява също приоритетен пилотен проект за постигане на целите на Европейския облак за отворена наука (EOSC) и доразвива вече изградените мрежи между Европейския институт по биоинформатика към Европейската лаборатория по молекулярна биология и националните инфраструктури за данни в областта на общественото здраве. 
План за действие „ЕНП срещу коронавируса“
На 7 април 2020 г. министрите, отговарящи за научните изследвания и иновациите във всички 27 държави — членки на ЕС, подкрепиха 10 приоритетни действия от плана за действие „ЕНП срещу коронавируса“. Като се основава на общите цели и инструментите на Европейското научноизследователско пространство (ЕНП), планът включва краткосрочни действия основани на тясна координация, сътрудничество, обмен на данни и съвместни усилия за финансиране между Комисията и държавите членки. В плана са залегнали основните принципи на Европейското изследователско пространство, като целта е да бъде постигнато максимално въздействие от тях в подкрепа на изследователите и на държавите — членки на ЕС, за да бъде успешна борбата срещу пандемията от коронавирус.
Стартиралата днес Европейска платформа за данни за COVID-19 се допълва от други действия, насочени към координиране на финансирането, разширяване на обхвата на големи клинични изпитвания, провеждани в целия ЕС, увеличаване на подкрепата за иновативни дружества и подпомагане на паневропейския маратон по програмиране в края на април, за да може той да мобилизира новаторите в Европа и гражданското общество. През следващите месеци съвместният план, в който се изброяват приоритетни действия, ще бъде редовно актуализиран с творческия принос на службите на Комисията и на националните правителства.
Контекст
ЕС предприема решителни действия за борба с пандемията. Комисията също така предоставя стотици милиони евро за мерки за научни изследвания и иновации, насочени към разработването на ваксини, нови лечения, диагностични тестове и медицински системи за предотвратяване на разпространението на коронавируса.
Възползвайки се от дългосрочните инвестиции, направени преди избухването на пандемията (по линия на Седмата рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие и рамковата програма „Хоризонт 2020“), включително за подобряване на наблюдението и подготвеността, ЕС бързо мобилизира 48,2 милиона евро за 18 подбрани научноизследователски проектаразработващи в момента бързи диагностични тестове, които да бъдат правени на място, нови лечения и нови ваксини и действащи в областта на епидемиологията и моделирането, за да се подобри подготвеността и реакцията при епидемии. По проектите работят 151 изследователски екипа от цял свят.
Европейският съюз също така мобилизира публично и частно финансиране в размер на почти 90 милиона евро посредством инициативата за иновативни лекарства и предложи финансова подкрепа от близо 80 милиона евро на новаторското предприятие CureVac, за да ускори разработването и производството на ваксина срещу коронавируса.
Наред с това неотдавнашната покана за представяне на предложения по програмата „Ускорител“ на Европейския научноизследователски съвет на стойност 164 милиона евро привлече значителен брой стартиращи предприятия и МСП с новаторски решения, които също могат да допринесат за справяне с пандемията. По същото време в момента над 50 текущи или приключили проекти на Европейския научноизследователски съвет дават своя принос за борбата с пандемията от коронавирус, като предоставят информация в няколко различни научни области (вирусология, епидемиология, имунология, обществено здраве, медицински изделия, социално поведение, управление на кризи).
За да активизира сътрудничеството на световно равнище, ЕС координира международни инициативи в рамките на Световното сътрудничество в областта на научните изследвания за готовност при заразни болести (GloPID-R), което обединява 29 финансиращи институции от 5 континента и СЗО. Европейският съюз предостави също така финансиране в размер на 20 милиона евро на Коалицията за иновации в областта на епидемичната готовност (CEPI). И не на последно място, Партньорската програма за клинични изпитвания между европейските и развиващите се страни (EDCTP) ще финансира три покани за заявяване на интерес на стойност над 28 милиона евро по линия на „Хоризонт 2020“ за подкрепа на научните изследвания във връзка с коронавируса и за укрепване на капацитета за научни изследвания в държавите в Африка на юг от Сахара.
За повече информация

Няма коментари:

Публикуване на коментар